Styrelse och stadgar

 

Sällskapets ändamål är att samla och förmedla kunskaper om Fredrik Henrik af Chapman och hans betydelse för svensk och internationell sjöfart och ingenjörskonst samt om hans livsverk, hans person och hans värld.

Styrelsen


Ordförande                                                     Lars Rossander

Vice ordförande                                            Eva Holmquist

Kassör                                                              Bengt Palmbäck

Ledamot                                                          Sven Bidö

                                                                            

Suppleant                                                        Vakant      

******************************************

Sekreterare (adjungerad)                          Sinikka Halme

Senior Advisor (adjungerad)                    Staffan Hansson

******************************************

Revisor                                                             Henrik Falkenberg

Revisorssuppleant                                        Bror Wahlberg

******************************************

Valberedningen                                             Rudolf Nyström

                                                                                                                 

                                                                    

Stadgar


1. Sällskapets firma
Sällskapets firma är "Sällskapet Fredrik Henrik af Chapman"

2. Sällskapets ändamål
Sällskapet vill samla och förmedla kunskaper om Fredrik Henrik af Chapman och hans betydelse för svensk sjöfart och ingenjörskonst.

3. Sällskapets verksamhet
Minnen efter FH af Chapman vårdas av ett antal statliga och kommunala instanser, här benämnda huvudmän. Sällskapet och dess styrelse skall samråda med dessa huvudmän och vid behov skapa opinion genom uppvaktningar, skrivelser, namninsamlingar, tidningsartiklar m.m.

Skeppet af Chapman kommer att följas med stor uppmärksamhet av sällskapet för att främja skeppets fortbestånd.

Sällskapet skall främja sitt ändamål genom möten, studiebesök och genom massmedia.
Styrelsen kan ge utredningsuppdrag till enskild medlem eller arbetsgrupp, som vill studera en särskild aspekt af FH af Chapman och hans verk.
Verksamheten skall vara flexibel och snabbt kunna påverkas av yttre händelser.

4. Sällskapets finansiering
Sällskapet finansieras, dels genom medlemsavgifter, som fastställs av årsmötet, dels genom frivilliga gåvor av medlemmar och andra.
Varje arrangemang skall täcka sina egna kostnader, varigenom medlemsavgiften kan hållas låg.

5. Styrelse
Sällskapets styrelse skall bestå av ordförande och det antal ledamöter och suppleanter, som årsmötet bestämmer. Ledamöterna väljs för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen må utse utskott och till detta delegera ärenden av icke principiell natur.
Delegationslista skall fastställas av styrelsen.

6. Årsmöte och andra medlemsmöten
Årsmöte och annat medlemsmöte utlyses minst 14 dagar i förväg. Sällskapets årsmöte skall hållas före maj månads utgång.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordf och sekr för mötet,
2. Val av justeringsmän, tillika rösträknare,
3. Fråga om mötets behöriga utlysande,
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse,
5. Föredragning av revisorernas berättelse,
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
7. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen,
8. Val av ordförande i sällskapet,
9. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen,
10. Val av två revisorer jämte suppleanter,
11. Val av valberedning,
12. Fastställande av medlemsavgiften för nästföljande år,
13. Av styrelsen eller medlem(mar) väckta ärenden.

7. Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras av årsmöte. Skriftligt förslag skall utsändas med kallelsen till årsmötet.

8. Upplösning av sällskapet
Sällskapet kan upplösas om två medlemsmöten, varav ett ordinarie årsmöte, så beslutar med 2/3 majoritet. Skriftligt förslag, med förslag hur ev tillgängliga medel skall disponeras, skall utsändas med kallelsen.

***
Dessa stadgar antogs vid det konstituerande mötet måndagen den 28 januari 2002